دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فیزیک
معرفی

مشخصات فردی

نام : داود   درانیان

پست الکترونیکی : doran@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فیزیک پلاسما

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی فیزیک

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382/09/01

داود درانیان

محل خدمت:   دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : دانشیار

^